header-img_2 header-img4 header-img5
 

Praktische informatie

Groepen en schooltijden
Basis 1: groepen 1-2-3
Basis 2: groepen 4-5-6
Basis 3: groepen 7-8
Op de St. Jozefschool werken we met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle kinderen elke dag dezelfde tijd naar school gaan. Elke dag begint om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur.

De kinderen moeten om 8.30 uur in de klas zijn. Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren open en kunnen de kinderen rustig naar binnen. Ouders kunnen ’s morgens met hun kind meelopen naar de klas.
Om 8.30 uur beginnen de lessen en dienen de ouders het lokaal verlaten te hebben. Na schooltijd blijven de leerlingen van Basis 1 bij de leerkracht op het plein tot ze worden opgehaald.

Alle kinderen krijgen ’s morgens de gelegenheid om tussen 9.00 uur en 11.00 uur in het restaurant iets te eten en te drinken. Wij vragen aan u om uw kind hiervoor een gezonde pauzehap mee te geven. Voorbeelden van een gezonde pauzehap zijn: fruit, tomaat, wortel, komkommer, paprika, ontbijtkoek, mueslireep, een bruine boterham met gezond beleg.
Wilt u de kinderen een beker drinken (voorzien van naam) meegeven in plaats van een pakje drinken, zodat we bewust omgaan met het afval.

Alle groepen hebben een half uur pauze (12.00 uur -12.30 uur).
De kinderen eten gezamenlijk in de groep. We verzoeken ouders om een gezonde en eenvoudig te nuttigen lunch mee te geven.

Vrije dagen, vakanties en studiedagen

Vrije dagen
19 april 2019: Goede Vrijdag
22 april 2019: Tweede Paasdag
10 juni 2019: Tweede Pinksterdag

Vakanties
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018 
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie: 4 maart t/m 8 maart 2019

Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaartsvakantie: 27 mei t/m 31 mei 2019

Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedagen (vrij voor de leerlingen)
24 september 2018
25 september 2018
  7 januari 2019
20 februari 2019
  5 juli 2019

Ziekmelden
U kunt uw kind telefonisch ziekmelden van 8.00 tot 8.15 uur via het telefoonnummer 0314 651527.
Wij vragen u om alternatieve telefoonnummers door te geven aan de groepsleerkrachten, zodat wij u of een ander in geval van nood goed kunnen bereiken.

Extra verlof
Wanneer u een verzoek voor extra verlof voor uw kind(eren) wilt indienen, moet dit via een speciaal formulier worden aangevraagd (via de directie). Wij hanteren de richtlijnen van de ambtenaar leerplicht.

Bewegingsonderwijs
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind in verband met het omkleden gemakkelijke kleding te laten dragen?
Tijdens de gymlessen in de sporthal dragen de kinderen sportkleding en zijn gymschoenen verplicht. Deze hebben bij voorkeur een stroeve zool die geen strepen op de vloer achterlaat. Het gebruik van spuitdeodorant in de kleedkamers staan we niet toe.
De kinderen van groep 7-8 douchen na de les.
Groep 1-2 draagt gymschoenen in de zaal. Gymschoenen zonder veters scheelt de juf veel strikwerk.
Wilt u ons laten weten, wanneer uw kind niet aan de gymles kan deelnemen?

Rooster bewegingsonderwijs
groep 1-2: dagelijks, afhankelijk van het weer.
groep 3 en 4: op vrijdag om 10.30 uur.
groep 5 en 6: op dinsdag 12.40 uur en op vrijdag om 9.40 uur
groep 7 en 8: op dinsdag 13.20 uur en op vrijdag om 9.00 uur.
De lessen worden door meester Tim, de combinatiefunctionaris gegeven.

Mobiele telefoontjes
De St. Jozefschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging aan mobiele telefoons. Tijdens de schooltijden (ook in de pauze) dienen eventueel meegenomen telefoons uit te staan, tenzij de leerkracht anders heeft beslist. Gedurende de lestijd worden de toestellen bij de leerkracht ingeleverd. De telefoon kan dan na schooltijd weer worden opgehaald.

Hoofdluis
De oudergroep hoofdluis houdt zich bezig met het preventief controleren van kinderen op hoofdluis. In samenwerking met de GGD is een protocol vastgesteld. Dit houdt in dat er na elke vakantie een hoofdluiscontrole wordt uitgevoerd door een aantal ouders die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Mocht er hoofdluis worden geconstateerd, dan worden de ouders van het betreffende kind op de hoogte gebracht en vragen wij de ouders om het kind op te halen en direct te behandelen. Na twee weken vindt er een extra controle plaats. Naast deze vaste controles, vragen wij u direct te melden als er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, ook als u het in het weekend ontdekt. Hoofdluis heeft niets te maken met een slechte verzorging, maar is wel erg besmettelijk. De coördinator van de hoofdluiscontrole is Sandra Braam (0314-650511) Wanneer u vragen over hoofdluis/neten heeft dan kunt deze aan haar stellen.

Verjaardagen van kinderen en teamleden
Bij een verjaardag mogen de kinderen op school trakteren. Als alle kinderen elke dag een gezonde pauzehap meenemen, dan mag iets zoets tijdens een verjaardag wel een keertje. De kinderen trakteren alleen de kinderen uit hun eigen basisgroep.
De teamleden vieren hun verjaardag in de eigen groep op een door hen gekozen dag.

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd.
De MR van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee leerkrachten.
Oudergeleding: Regien Liebrand en Anne Peters.
Personeelsgeleding: Jet Immink en Jolien Roelofsen.

Uw mening en suggesties
Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven.

De ouderraad
De ouderraad (OR) activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp. De OR regelt hulp bij activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavonden en schoolreisje. De OR beheert de ouderbijdrage en legt financiële verantwoording hierover af.
Leden van de oudervereniging: Laura Hengeveld, Debby Kroes, Sandra Wicherink, Liesanne Bosman, Annemiek Schuurman, Maaike Evers, Narell Keizer, Mirella van Klaveren en Jantien Poeiras Guerreiro.

Schoolmaatschappelijk werk/Centrum voor Jeugd en Gezin Montferland
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Montferland kan iedereen terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.
Dit kunnen eenvoudige opvoedvragen zijn, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met lastig gedrag. Of vragen over de ontwikkeling van uw kind, problemen thuis of op school, of bij het omgaan met beperkingen van uw kind . Ook wanneer er meer of ernstiger problemen zijn in het gezin of er is intensieve hulp nodig voor uw kind of gezin kunt u terecht bij het CJG. Bij het CJG werken professionals met verschillende achtergronden en veel ervaring in de zorg voor jeugd. Zij kunnen met u meedenken, informatie en advies geven en (kortdurend) ondersteuning bieden.
Kijk voor informatie en tips over opvoeden en voor activiteiten eens op de website www.cjgmontferland.nl

Inloopspreekuren/team Jeugdgezondheidszorg
Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloop- spreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: gehoor, zicht, groei, ontwikkeling en gedrag. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met hen op. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 –4433100. U kunt ook een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij mailen of chatten met een jeugdarts.