Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

speelplein
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten voor onze school. De GMR (gemeenschappelijke MR) doet dat voor de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) te Doetinchem. De stichting heeft 15 scholen voor primair onderwijs onder haar beheer in de gemeenten Montferland, Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek met 3000 leerlingen en 270 personeelsleden. Het bestuur van PRO8 is eindverantwoordelijk voor het beleid op alle 15 scholen. De GMR en de MR bestaan voor de helft uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. In een sfeer van openheid en democratie praten ze over allerlei schoolse en bovenschoolse onderwerpen.

De medezeggenschapsraad reageert vaak op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. Ook kan de MR zelf initiatieven nemen en/of met voorstellen komen.

Een MR die vooruit kijkt en zich wil voorbereiden op wat er komen gaat, maakt gebruik van een jaarplanning. Hierdoor weten de leden van de medezeggenschapsraad wanneer zij moeten beginnen met het bespreken van onderwerpen om op het tijdstip dat hen om advies of instemming wordt gevraagd, goed voorbereid te zijn.

In het jaarplan worden de vergaderingen van de MR vastgelegd, met daarbij al een deel van de te bespreken onderwerpen. Op deze manier kan rekening worden gehouden met onderwerpen die jaarlijks terugkeren en met onderwerpen die het komende schooljaar zeker op de agenda moeten worden geplaatst. Voorbeelden zijn het schoolplan, de schoolgids, het ondersteuningsprofiel, het jaarverslag, de begroting van het bevoegd gezag, financiële middelen die het bevoegd gezag van het rijk heeft ontvangen (voor 1 mei), jaarverslag school (voor 1 juli) en het jaarverslag van de medezeggenschapsraad.

Met betrekking tot het beleid van onze school heeft de MR afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en/of adviesrecht. De MR heeft een reglement waarin precies beschreven staat wat hun rechten en plichten zijn. De zittingstermijn is drie jaar.

Ons belang is een goed functionerende school. Goede communicatie tussen school en ouders vindt de MR van wezenlijk belang. De oudergeleding is door u gekozen en vertegenwoordigt uw mening tijdens de vergaderingen. Laat daarom uw mening horen. Echter anonieme reacties nemen wij niet in behandeling. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar..

Samenstelling Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding: Jeroen Schinkel en Rens Hendricksen
Teamgeleding: Frans ten Velde en Hanneke Arnold